เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 4 วัน 3 คืน
รหัส GQ1CTU-MU002

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
ราคา 9,900บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคา 15,900บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
อุทยานซงผิงโกว | อุทยานการ์เซียสวรรค์ | วัดเหวินซู | อิสระช้อปปิ้ง..ซอยกว้าง ซอยแคบ ถนนโบราณจิ่งหลี่ ถนนซุนซีลู่

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์